Strona główna Definicje WIRON – co to jest?

WIRON – co to jest?

Wiron - co to jest?
Wiron - co to jest?
Co to jest Wiron ?

Indeks transakcyjny opracowywany na podstawie transakcji depozytowych zawieranych przez podmioty przekazujące dane z instytucjami finansowymi oraz z dużymi przedsiębiorstwami.

WIRON (wcześniej WIRD) – Warsaw Interest Rate Overnight

Z perspektywy Procedury Przekazywania Danych (PPD)2, w skład rynku referencyjnego indeksu wchodzą transakcje 9 podmiotów przekazujących dane z innymi Instytucjami Kredytowymi (grupy PPD 3.1.1 oraz 3.1.4), Instytucjami Finansowymi (3.1.5) oraz Pozostałymi Instytucjami Finansowymi (3.1.10), które można określić wspólnym mianem instytucji finansowych, oraz Dużymi Przedsiębiorstwami (podgrupa w ramach 3.1.14).

Indeks WIRON ustala się jako średnią stopę procentową ważoną wolumenem. Publikowany jest z dokładnością do 3 miejsc po przecinku. Obliczany jest na podstawie zbioru transakcji z danego dnia poddanego korekcie dwustronnej. Polegającej ona na odcinaniu na obu krańcach dziennego rozkładu stóp transakcji określonego odsetka łącznej sumy wolumenu wszystkich transakcji z danego dnia. W przypadku WIRON rzędem odcięcia dla każdej ze stron rozkładu jest 25%. Zbiór transakcji pozostały po procesie korekty służy do wyliczenia średniej stopy procentowej ważonej wolumenem. 

W ramach parametryzacji metody zdefiniowano próg minimum wolumenowego. Jest to minimalny dopuszczalny poziom wolumenu pojedynczej transakcji. Określono także próg maksimum wolumenowego (maksymalny dopuszczalny poziom wolumenu pojedynczej transakcji) dla transakcji kwalifikowanych do metody. Minimum wolumenowe określono na stałym poziomie 1 mln PLN. Maksimum wolumenowe wynosi w 2022 r. 2 mld PLN3. Podlega ono corocznej aktualizacji według ściśle określonej procedury w celu utrzymania adekwatności w stosunku do tendencji rynkowych. 

Minimalny próg transakcji

Metoda indeksu definiuje warunki, które musi spełniać kwalifikowany zasób transakcji z danego dnia, by móc stać się podstawą do kalkulacji indeksu. Pierwszym z warunków jest próg minimum dla łącznego wolumenu transakcji zakwalifikowanych do kalkulacji indeksu na poziomie 1 mld PLN, zaś drugim warunkiem jest minimalna liczba podmiotów przekazujących dane, których transakcje należą w danym dniu do kwalifikowanego zasobu transakcyjnego, na poziomie 3.

W przypadku niespełnienia powyższych warunków przez kwalifikowany zasób transakcyjny z danego dnia metoda indeksu przewiduje tzw. procedurę fallback, czyli niestandardowe zasady kalkulacji indeksu. Procedura ta zakłada wyznaczenie wartości indeksu, jako sumy wartości stopy referencyjnej NBP z danego dnia oraz średniego spreadu między stopą referencyjną NBP a indeksem WIRON z 5 poprzednich dni roboczych.

Szczegółowy opis parametrów oraz opis zasad kalkulacji indeksów terminowych znajduje się w podsumowaniu konsultacji publicznych na stronie administratora GPW Benchmark – Materiały i Analizy.

Indeks kalkulowany jest codziennie na podstawie danych dot. transakcji z poprzedniego dnia roboczego. Indeks publikowany jest na stronie internetowej o godzinie 9:30. Od stycznia 2023 publikowany będzie z 4-ro godzinnym opóźnieniem.
____________________________________

2 Procedura Przekazywania Danych jest załącznikiem do Kodeksu Postępowania Stawek Referencyjnych WIBID® i WIBOR®, na podstawie której Administrator otrzymuje dane będące podstawą do kalkulacji WIRON. 
3 Stosuje się zasadę nadpisania wartości wolumenu transakcji, wartością maksymalnego progu wolumenowego w przypadku jego przekroczenia. 

źródło: https://gpwbenchmark.pl/

Następny artykułNotowania WIRON®